Prioriteren in de gemeenteraad

De rol van de raad is het stellen van prioriteiten. Maar hoe doe je dat praktisch?

Voor je kunt nadenken over wat je wilt bereiken als gemeentebestuur, en hoe, moet een gemeenteraad weten: waar willen we over gaan? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Uit de oude doos

Materiaal uit 2014 en 2015 dat voor akkoorden en onderhandeling wellicht van pas komt!

Ik zet hierbij materiaal uit 2014 en begin 2015 op een rijtje waarin het lokale democratische samenspel aan de orde is. Nog steeds relevant, dus trek het gewoon weer eens uit de kast! Voor akkoorden, onderhandelingen en andere gesprekken over de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap.

  1. Instrument / De Caleidoscoop: een instrument voor een gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers waarin je alle perspectieven kunt belichten die nodig zijn voor een beter samenspel.
  2. Handreiking / De levende programmabegroting: een korte handreiking voor het benutten van de begroting als instrument om samen te werken aan maatschappelijke opgaven  en ruimte te geven voor inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen.
  3. Lezing / Meebewegend geld, legitimiteit zonder raadsbesluit en een lerende bureaucratie – over de toekomst van het lokaal bestuur: een lezing die ik hield bij voor het gezelschap van alle ‘brancheorganisaties in het lokaal bestuur’, van VNG tot Raadsledenvereniging.
  4. Belofte / Nieuwsgierig afdalen – de belofte van VNG, Burgemeestersgenootschap, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging, Vereniging van Griffiers, van Overheidsmanagers en van Gemeentesecretarissen over de manier waarop zij het nieuwe lokale bestuur willen vormgeven.
  5. Artikel / Nieuwe raad, nieuwe werkvormen: een artikel van AJ Kruiter over nieuwe vormen voor de gemeenteraad, verschenen in Beleid en Maatschappij
  6. Essay / Pleidooi voor lokale democratische reflectie – essay over de uitkomsten van het landelijk burgeronderzoek naar de gemeenteraad in de netwerkdemocratie, 100×100
  7. Filmpje / Democratisch zuivere koffie, de gemeenteraad in de netwerkdemocratie (het essay Pleidooi voor lokale democratische reflectie in twee minuten). (En die staat ook in het menu hier rechtsboven –> !)

 

Al het materiaal is vrij te benutten mits je de bron vermeldt. Makers: Frans Soeterbroek (1, 2), Birgit Oelkers (1, 2), Rinske van Noortwijk (1), Susan Dietz (1), AJ Kruiter (5), Jornt van Zuylen (6) Jochem van der Heiden (7) en Marije van den Berg (alle, m.u.v. 4)

Bouwen aan de controlerende rol van de gemeenteraad

Op weg naar meer democratie in de uitvoering

Voor de gemeenteraad valt de grootste winst te behalen in democratisch toezicht op uitvoering en beheer. Daarvoor is wel een kleine opfrisser nodig van de taakopvatting van raadsleden. In dit artikel schets ik de context en geeft ik je vier pijlers waarop de controlerende taak van de gemeenteraad in de uitvoeringsfase is uit te bouwen.

Een slotgracht vol frontliniesoep

Een reactie op het rapport 'Vertrouwen in burgers' (2012)

In 2012 schreef ik met Frans de Jong (overleden in 2014) dit artikel als reactie op het WRR-rapport Vertrouwen in burgers. We zijn nu zes jaar verder. De reden dat ik het hier herplaats is een artikel in NRC over de verkokering in de gemeentelijke organisaties. ‘Samen tegen muren oplopen‘ heet het en het gaat over de moeite die wijkteams hebben om namens hun clienten door te dringen tot goede zorg. NRC schrijft:

“Die gespletenheid heeft een ironisch gevolg. Met de wijkteams zijn gemeenten ‘dicht bij de burger’ komen te staan, precies zoals Rijk en gemeenten beoogden. Maar zij aan zij met die burger loopt het wijkteam tegen dezelfde bureaucratische muren aan als de burger eerder in z’n eentje.”

Frans en ik voorspelden dat in 2012 als volgt:

“Voor de poort van die verrommelde instituties brouwen we zo een slotgracht gevuld met een frontliniesoep waar burgers, dat is onze stellige overtuiging, nog harder zullen verzuipen dan in die verrommelde instituties zelf. Van de regen in de drup.”

Lees verder voor het hele artikel:

Wordt het er democratisch beter op?

Scherper kijken naar participatie

Als je het contact tussen staat en samenleving wilt verbeteren, is het belangrijk om te weten waar je precies naar streeft. In dit artikel, dat oorspronkelijk gepubliceerd is op Overheid in contact, zet ik daarvoor de ‘democratische bril’ op. Heb je die op, dan ontwerp en beoordeel je het contact van de overheid vanuit de vraag: ‘Wordt het er hiermee democratisch beter op?’.